top of page
  • wayneroberts7

Y.F.B.C SATURDAY PENNANT RESULTS ROUND 13.


Yarraville-Footscray Bowling Club Saturday Pennant Results Round 13. 10/2/24.

Side One v Bundoora 64 v 73

B.Mahoney 17 v 19

B.Umbers 15 v 21

W.Roberts 21 v 13

C.Mills 11 v 20


Side Two v Aberfeldie CBC 64 v 112

J.Gonera 17 v 25

J.Mahoney 11 v 39

R.Kopcewicz 17 v 28

J.Sloan 19 v 20


Side Three v Werribee 89 v 81

K.Bradshaw 19 v 19

C.Guymer21 v 21

R.Russell 30 v 24

B.Killender 19 v 17


Side Four v Newport 76 v 82

G.Harrison 28 v 11

G.Walsh 23 v 16

I.Rickman 10 v 34

P.Eastmure 15 v 21


Side Five v Newport 2 88 v 64

L.Jackman 21 v 20

D.Sigles 26 v 17

D.Jones 20 v 14

P.Glynn 21 v 13


Side Six v Altona 7 70 v 71

G.Hurcomb 15 v 14

J.Hancock 19 v 17

T.Phin 22 v 20

G.Ellis 14 v 20


Side Seven v Buckley Park 3 28 v 99

R.Cordy 8 v 41

R.Yung 16 v 20

M.Davies 4 v 38

43 views0 comments

Comments


bottom of page