top of page
  • wayneroberts7

Y.F.B.C SATURDAY PENNANT RESULTS 25/11/23.


Yarraville-Footscray Bowling Club Saturday Pennant Results Round Six.

Side One v Bundoora 69 v 83.

B.Mahoney 16 v 21

W.Roberts 18 v 13

N.Ball 20 v 33

C.Mills 15 v 16


Side Two v Aberfeldie CBC 87 v 71.

L.Davies 19 v 14

J.Mahoney 27 v 15

F.Dalton 11 v 22

J.Sloan 30 v 20


Side Three v Werribee 89 v 76.

K.Bradshaw 26 v 23

B.Killender 20 v 18

B.McKay 12 v 21

R.Mclellan 31 v 14


Side Four v Newport 80 v 69.

G.Walsh 32 v 12

S.Brooks 7 v 20

C.Guymer 19 v 19

P.Eastmure 12 v 18


Side Five v Newport 82 v 63.

B.Hayes 20 v 12

D.Viney 21 v 14

M.Baker 25 v 18

C.Caruana 16 v 19


Side Six v Altona 107 v 33.

J.Hancock 27 v 13

A.tecchio 20 v 8

G.Deoki 29 v 7

G.Hurcomb 31 v 5


Side Seven v Buckley Park 26 v 109.

G.Bell 8 v 37

R.Cordy 6 v 43

M.Davies 12 v 29

64 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page